Văn hoá doanh nghiệp

4

Thái độ quyết định tất cả

2

Mục tiêu Xác định phương hướng

3

Tốt hơn là nên làm

1

Không có chi tiết Không thành công